NTeALan - Artificial Intelligence, Development and Promotion of African National Languages - NTeALan

NTeALan – Artificial Intelligence, Development and Promotion of African National Languages

Categories

category:Poster
Session:6 December Session P4: African Languages Poster Session

Additional Fields

Abstract:Among the emergent challenges that the African continent is currently facing is the problem of safeguarding and enhancing its cultural and linguistic heritage. Created in 2017, the NTeALan association has been working since then to implement intelligent technological tools for the digitization, promotion, development and teaching of African national languages. NTeALan wants to make these languages the pillars of social and technological development in Africa.
Resume:Í kété mìtíík mí mám má ńsòmblà íɲǔ hólós áfríkà í mà ŋgɛ́ŋ máná dì gwě, màhɔ̀l má má ntágɓɛ́nɛ́ í máhɔ́p més nì bìɓoŋól gwéṣ̣, íɲǔ hàlà ɲɛ́n Ntealaṇ (ìɓòdòl 2017), tòhálá kìí à má sál ŋgándàk mú í ndzɛ́l ī, à ŋgí sálák nì láná lɛ́ɛ́: à ńtí bínóŋól bí mɔ́ndɔ́ bí bí ńhólá lɛ̀ɛ̀ dí nìígá, nì hólǒs màhɔ́p més lòŋnì ndzɛ́́l ì bìɓòŋól bí mɔ̀ndɔ́. hálà à gáhólá í nììgà nì hólós màhóp més . NTeALan à ńsòmból ɓɔ̀ŋ lɛ̀ɛ̀ màhɔ́p má áfríkà má ɓá ŋ́ŋ́ɛ́m ú máhɔ̀l má bílɔ̀n gwés gwɔ́ bísóná.